BOORSPANEN, FREESSPANEN, DRAAISPANEN of AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28-5-2024 om: 17:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOORSPANEN, FREESSPANEN, DRAAISPANEN of AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm

 
Stofgegevens
Stofnaam BOORSPANEN, FREESSPANEN, DRAAISPANEN of AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm
UN-nummer 2793
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28-5-2024 om: 17:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28-5-2024 om: 17:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28-5-2024 om: 17:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOORSPANEN, FREESSPANEN, DRAAISPANEN of AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm
UN-nummer 2793
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORSPANEN, FREESSPANEN, DRAAISPANEN of AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 592
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B6 PP20
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP1 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
Ongereinigde lege verpakkingen (met inbegrip van lege IBC's en lege grote verpakkingen), lege tankwagens, lege afneembare tanks, lege transporttanks, lege tankcontainers en lege kleine containers, die deze stof hebben bevat, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BOORSPANEN, FREESSPANEN, DRAAISPANEN of AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm
UN-nummer 2793
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORSPANEN, FREESSPANEN, DRAAISPANEN of AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm
GEVI-code 40
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten