AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN

 
Stofgegevens
Stofnaam AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
UN-nummer 2067
2071
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
UN-nummer 2067
2071
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
Klasse 2.2 5.1 9
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 306 307 193
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK1 BK2 T1 BK3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Deze positie mag alleen worden gebruikt voor stoffen die te ongevoelig zijn om in klasse 1 te worden opgenomen, indien zij worden beproefd conform testreeks 1 en 2 (zie Handboek beproevingen en criteria, deel I).
Deze positie mag alleen worden gebruikt voor ammoniumnitraathoudende meststoffen, die worden ingedeeld volgens de procedure vermeld in het Handboek beproevingen en criteria, deel III, sectie 39, behoudens de in 2.2.51.2.2, dertiende en veertiende streepje genoemde beperkingen. Bij toepassing in sectie 39 van de term "bevoegde autoriteit" wordt hieronder de bevoegde autoriteit van het land van herkomst verstaan. Indien het land van herkomst geen Overeenkomstsluitende Partij van het ADR is, moeten de indeling en de vervoersvoorwaarden worden erkend door de bevoegde autoriteit van de eerste ADR-Verdragsstaat die bij de zending betrokken is.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
UN-nummer 2067
2071
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
GEVI-code 50
Stofindeling weg en spoor NR SNR
Stofindeling water NR SNR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
Niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten