aluminiumchloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumchloride

 
Stofgegevens
Stofnaam aluminiumchloride
Engelse naam aluminium chloride
CAS-nummer 7446-70-0
UN-nummer 1726
2581
EG-nummer 231-208-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem Aluminum chloride hydrate
aluminium trichloride
Molecuulformule Al-Cl3
SMILES Cl[Al](Cl)Cl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
aluminiumchloride
(7446-70-0)
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aluminiumchloride
(7446-70-0)
aluminiumchloride
(7446-70-0)
UN-nummer 2581
1726
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING
ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
588
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Aluminiumbromide en aluminiumchloride in vaste gehydrateerde vorm zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
aluminiumchloride
(7446-70-0)
aluminiumchloride
(7446-70-0)
UN-nummer 2581
1726
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING
ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR STW
Stofindeling water LNR STW

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
aluminiumchloride
(7446-70-0)
Specifieke naam op SZW-lijst aluminium chloride
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten