ALLYLTRICHLOORSILAAN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALLYLTRICHLOORSILAAN

 
Stofgegevens
Stofnaam ALLYLTRICHLOORSILAAN
Engelse naam Allyltrichlorosilane
CAS-nummer 107-37-9
UN-nummer 1724
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem Allylsilicone trichloride
Molecuulformule C3-H5-Cl3-Si
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)CC=C
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALLYLTRICHLOORSILAAN
(107-37-9)
UN-nummer 1724
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P010
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X839

Voetnoten

Bijtende stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie en die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALLYLTRICHLOORSILAAN
(107-37-9)
UN-nummer 1724
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD
GEVI-code X839
Stofindeling weg en spoor LF1/LT*
Stofindeling water LTW

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie en die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten