antimoonverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

antimoonverbindingen

 

Stofgegevens

UN-nummers
1549
3141

Engelse naam
antimony compounds
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
antimoonverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies
sA.3
Emissiegrenswaarde
0,5 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm antimoonverbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,5 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
antimoonverbindingen antimoonverbindingen
UN-nummer 1549
3141
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G.
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 45 274 512 45 274 512
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
antimoonverbindingen antimoonverbindingen
UN-nummer 1549
3141
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G.
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR LT*
Stofindeling water SNR LT*

Voetnoten