antimoonverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Antimoonverbindingen

 
Stofgegevens
Stofnaam antimoonverbindingen
Engelse naam antimony compounds
UN-nummer 1549
3141
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
antimoonverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies sA.3
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Berekend als Sb

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm antimoonverbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,5 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

als Sb

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
antimoonverbindingen antimoonverbindingen
UN-nummer 1549
3141
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G.
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 45 274 512 45 274 512
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Antimoonsulfiden en -oxiden met een arseengehalte van niet meer dan 0,5%, berekend op de totale massa, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1730 Antimoonpentachloride, vloeibaar, UN 1731 antimoon-pentachloride, oplossing, UN 1732 antimoonpentafluoride en UN 1733 antimoontrichloride zijn stoffen van klasse 8.
Antimoonsulfiden en -oxiden met een arseengehalte van niet meer dan 0,5%, berekend op de totale massa, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1730 Antimoonpentachloride, vloeibaar, UN 1731 antimoon-pentachloride, oplossing, UN 1732 antimoonpentafluoride en UN 1733 antimoontrichloride zijn stoffen van klasse 8.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
antimoonverbindingen antimoonverbindingen
UN-nummer 1549
3141
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G.
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR LT*
Stofindeling water SNR LT*

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vaste stof, niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten