1,3-dichloor-2-propanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-dichloor-2-propanol

 
Stofgegevens
Stofnaam 1,3-dichloor-2-propanol
Engelse naam 1,3-dichloro-2-propanol
CAS-nummer 96-23-1
UN-nummer 2750
EG-nummer 202-491-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 13DCl2C3ol
SIKB-id 2260
Synoniem 1,3-dichloorpropanol-2
alfa-dichloorhydrine
1,3-dichloropropan-2-ol
1,3-dichloorpropaan-2-ol
Molecuulformule C3-H6-Cl2-O
SMILES OC(CCl)CCl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,3-dichloor-2-propanol
(96-23-1)
Specifieke naam op ZZS 1,3-dichloor-2-propanol; 1,3-dichloorpropaan-2-ol
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,3-dichloor-2-propanol
(96-23-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-dichloor-2-propanol
(96-23-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 104 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,3-dichloor-2-propanol
(96-23-1)
UN-nummer 2750
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,3-DICHLOORPROPANOL-2 (alfa-dichloorhydrine)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,3-dichloor-2-propanol
(96-23-1)
UN-nummer 2750
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,3-DICHLOORPROPANOL-2 (alfa-dichloorhydrine)
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LT*
Stofindeling water LNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof, niet relevant
CMR volgens CLP
1,3-dichloor-2-propanol
(96-23-1)
Specifieke naam CMR 1,3-dichloor-2-propanol
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,3-dichloor-2-propanol
(96-23-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,3-dichloor-2-propanol
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.