bariumverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bariumverbindingen

 
Stofgegevens
Stofnaam bariumverbindingen
UN-nummer 1564
1564
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
bariumverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies sA.3
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen anders zijn ingedeeld.

2:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bariumverbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,5 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

als Ba

oplosbare verbindingen

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
bariumverbindingen bariumverbindingen
UN-nummer 1564
1564
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMVERBINDING, N.E.G.
BARIUMVERBINDING, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 177 274 513 587 177 274 513 587
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Bariumsulfaat is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 0224 Bariumazide, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water, is een stof van klasse 1. UN 1571 Bariumazide, bevochtigd met ten minste 50 massa-% water, is een stof van klasse 4.1. UN 1854 Bariumlegeringen, pyrofoor, zijn stoffen van klasse 4.2. UN 1445 Bariumchloraat, vast, UN 1446 bariumnitraat, UN 1447 bariumperchloraat, vast, UN 1448 bariumpermanganaat, UN 1449 bariumperoxide, UN 2719 bariumbromaat, UN 2741 bariumhypochloriet met meer dan 22% actief chloor, UN 3405 bariumchloraat, oplossing, en UN 3406 bariumperchloraat, oplossing, zijn stoffen van klasse 5.1. UN 1565 Bariumcyanide en UN 1884 bariumoxide zijn stoffen van klasse 6.1.
Bariumstearaat en bariumtitanaat zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Bariumsulfaat is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 0224 Bariumazide, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water, is een stof van klasse 1. UN 1571 Bariumazide, bevochtigd met ten minste 50 massa-% water, is een stof van klasse 4.1. UN 1854 Bariumlegeringen, pyrofoor, zijn stoffen van klasse 4.2. UN 1445 Bariumchloraat, vast, UN 1446 bariumnitraat, UN 1447 bariumperchloraat, vast, UN 1448 bariumpermanganaat, UN 1449 bariumperoxide, UN 2719 bariumbromaat, UN 2741 bariumhypochloriet met meer dan 22% actief chloor, UN 3405 bariumchloraat, oplossing, en UN 3406 bariumperchloraat, oplossing, zijn stoffen van klasse 5.1. UN 1565 Bariumcyanide en UN 1884 bariumoxide zijn stoffen van klasse 6.1.
Bariumstearaat en bariumtitanaat zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bariumverbindingen bariumverbindingen
UN-nummer 1564
1564
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMVERBINDING, N.E.G.
BARIUMVERBINDING, N.E.G.
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR
Stofindeling water SNR SNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten