fluoride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

fluoride

 
Stofgegevens
Stofnaam fluoride
Engelse naam inorganic fluorides
CAS-nummer 16984-48-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code F
SIKB-id 1853
Synoniem fluorides, inorganic and soluable (as F)
anorganische fluoriden
fluor
Molecuulformule F
SMILES [F-]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst E-PRTR

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
fluoride
(16984-48-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR fluor en zijn anorganische verbindingen (als HF)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 5000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

als HF

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fluoride
(16984-48-8)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,05 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1,5 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 1 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1 mg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 mg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) 0,5 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 2 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 1,0 mg/l

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

11:

tijdgewogen gemiddelde

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Deze norm is gebaseerd op ecotoxicologische gegevens

2:

als mg F/l

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

3:

als mg F/l

4:

als mg F/l

5:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

6:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

7:

als mg F/l

8:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

9:

als F

oplosbaar

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten