ANORGANISCHE NITRATEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ANORGANISCHE NITRATEN

 
Stofgegevens
Stofnaam ANORGANISCHE NITRATEN
UN-nummer 1477
1477
3218
3218
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ANORGANISCHE NITRATEN ANORGANISCHE NITRATEN ANORGANISCHE NITRATEN ANORGANISCHE NITRATEN
UN-nummer 1477
1477
3218
3218
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O2
O1
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 511 511 270 511 270 511
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P504 IBC02
P504 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP15
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
L4BN
LGBV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
UN 1625 Kwik(II)nitraat, UN 1627 kwik(I)nitraat en UN 2727 thalliumnitraat zijn stoffen van klasse 6.1. Thoriumnitraat, vast, uranylnitraat-hexahydraat in oplossing en uranylnitraat, vast, zijn stoffen van klasse 7.
UN 1625 Kwik(II)nitraat, UN 1627 kwik(I)nitraat en UN 2727 thalliumnitraat zijn stoffen van klasse 6.1. Thoriumnitraat, vast, uranylnitraat-hexahydraat in oplossing en uranylnitraat, vast, zijn stoffen van klasse 7.
Waterige oplossingen vaste anorganische nitraten van klasse 5.1, waarvan de concentratie bij de laagste temperatuur die tijdens het vervoer kan worden bereikt, niet hoger is dan 80% van de verzadigingsconcentratie, worden geacht niet te voldoen aan de criteria van klasse 5.1.
UN 1625 Kwik(II)nitraat, UN 1627 kwik(I)nitraat en UN 2727 thalliumnitraat zijn stoffen van klasse 6.1. Thoriumnitraat, vast, uranylnitraat-hexahydraat in oplossing en uranylnitraat, vast, zijn stoffen van klasse 7.
Waterige oplossingen vaste anorganische nitraten van klasse 5.1, waarvan de concentratie bij de laagste temperatuur die tijdens het vervoer kan worden bereikt, niet hoger is dan 80% van de verzadigingsconcentratie, worden geacht niet te voldoen aan de criteria van klasse 5.1.
UN 1625 Kwik(II)nitraat, UN 1627 kwik(I)nitraat en UN 2727 thalliumnitraat zijn stoffen van klasse 6.1. Thoriumnitraat, vast, uranylnitraat-hexahydraat in oplossing en uranylnitraat, vast, zijn stoffen van klasse 7.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ANORGANISCHE NITRATEN ANORGANISCHE NITRATEN ANORGANISCHE NITRATEN ANORGANISCHE NITRATEN
UN-nummer 1477
1477
3218
3218
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
GEVI-code 50 50 50 50
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten