AMYLAMINEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMYLAMINEN

 
Stofgegevens
Stofnaam AMYLAMINEN
UN-nummer 1106
1106
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
AMYLAMINEN AMYLAMINEN
UN-nummer 1106
1106
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMYLAMINEN
AMYLAMINEN
Klasse 2.2 3 3
Classificatiecode 2.2 FC
FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 3+8 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 38 338

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
AMYLAMINEN AMYLAMINEN
UN-nummer 1106
1106
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMYLAMINEN
AMYLAMINEN
GEVI-code 38 338
Stofindeling weg en spoor LF1 LF2/LT*
Stofindeling water NR LF1/LT* (-1)

Voetnoten

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend
zeer brandbare vloeistof, bijtend
Brandbare vloeistof klasse 1
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Niet relevant
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten