ammoniumpolysulfide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 20:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ammoniumpolysulfide

 
Stofgegevens
Stofnaam ammoniumpolysulfide
Engelse naam ammonium polysulphides
CAS-nummer 9080-17-5
UN-nummer 2818
2818
EG-nummer 232-989-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 20:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII ammoniumpolysulfide; anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 20:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 20:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
UN-nummer 2818
2818
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 86 86

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
UN-nummer 2818
2818
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
GEVI-code 86 86
Stofindeling weg en spoor LT* LT*
Stofindeling water LT* (-1) LT* (-1)

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten