ammoniumperchloraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 12:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ammoniumperchloraat

 
Stofgegevens
Stofnaam ammoniumperchloraat
Engelse naam ammonium perchlorate
CAS-nummer 7790-98-9
UN-nummer 0402
1442
EG-nummer 232-235-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code NH4ClO4
SIKB-id 4251
Molecuulformule Cl-H4-N-O4
SMILES [NH4+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Functionele stofgroep Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 12:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
pZZS wegens ED beoordelingslijst ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 12:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 7,5 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 12:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
UN-nummer 0402
1442
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPERCHLORAAT
AMMONIUMPERCHLORAAT
Klasse 2.2 1 5.1
Classificatiecode 2.2 1.1D
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
II
Etiketten 5.2.2 1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 152 152
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P112b P112c
P002 IBC06
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
50

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Oxiderende stoffen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De indeling van deze stof hangt af van de korrelgrootte en van de verpakking van de stof, maar grenswaarden zijn niet proefondervindelijk vastgesteld. De juiste indeling van deze stof moet geschieden volgens 2.2.1.
De indeling van deze stof hangt af van de korrelgrootte en van de verpakking van de stof, maar grenswaarden zijn niet proefondervindelijk vastgesteld. De juiste indeling van deze stof moet geschieden volgens 2.2.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
UN-nummer 0402
1442
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPERCHLORAAT
AMMONIUMPERCHLORAAT
GEVI-code
50
Stofindeling weg en spoor EX NR
Stofindeling water EX NR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
Explosief
Niet relevant
Explosief
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten