ammoniumnitraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ammoniumnitraat

 
Stofgegevens
Stofnaam ammoniumnitraat
Engelse naam ammonium-nitrate
CAS-nummer 6484-52-2
UN-nummer 0222
1942
2426
3375
3375
EG-nummer 229-347-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule H4-N2-O3
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Functionele stofgroep Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Ammoniumnitraat (AN); anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
UN-nummer 0222
1942
2426
3375
3375
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAAT
AMMONIUMNITRAAT, met een totale hoeveelheid brandbare stoffen van ten hoogste 0,2% (met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof
AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR (warme geconcentreerde oplossing)
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
Klasse 2.2 1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 1.1D
O2
O1
O2
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
III
II
II
Etiketten 5.2.2 1 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 370 306 611 252 644 309
309
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
5 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E1
E0
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P112b P112c IBC100
P002 IBC08 LP02 R001
P505 IBC02
P505 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B17 PP47
B3
B16
B16
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP10
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
BK1 BK2 T1 BK3
T7
T1
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33 TP1 TP16 TP17 TP1 TP9 TP17 TP32 TP1 TP9 TP17 TP32
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAV
L4BV(+)
SGAV(+)
LGAV(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU3
TA1 TC3 TE9 TE10 TU3 TU12 TU29
TA1 TA3 TE10 TE23 TU3 TU12 TU39
TA1 TA3 TE10 TE23 TU3 TU12 TU39
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
3 (E)
0 (E)
2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV24
CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S23
S23
S9 S23
S9 S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
50 59 50 50

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Deze positie is van toepassing op: - ammoniumnitraat dat meer dan 0,2% brandbare stoffen (met inbegrip van organische bestanddelen als koolstof berekend) bevat, zonder andere toegevoegde stoffen; en - ammoniumnitraat dat niet meer dan 0,2% brandbare stoffen (met inbegrip van organische bestanddelen als koolstof berekend) bevat, zonder andere toegevoegde stoffen en dat tijdens de beproevingen van testreeks 2 (zie Handboek beproevingen en criteria, deel I) een positief resultaat oplevert. Zie ook UN-nummer 1942.
Deze positie mag alleen worden gebruikt voor stoffen die te ongevoelig zijn om in klasse 1 te worden opgenomen, indien zij worden beproefd conform testreeks 1 en 2 (zie Handboek beproevingen en criteria, deel I).
Ammoniumnitraat dat meer dan 0,2% brandbare stoffen (met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) bevat, is niet ten vervoer toegelaten, tenzij het een bestanddeel van een stof of voorwerp van klasse 1 is.
Waterige oplossingen van ammoniumnitraat met een concentratie van ten hoogste 80 %, met ten hoogste 0,2 % brandbare stoffen, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, onder voorwaarde dat het ammoniumnitraat onder alle vervoersomstandigheden in oplossing blijft.
Voor het vervoer van deze stof moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - De pH-waarde, gemeten in een waterige oplossing van 10 % van de vervoerde stof, moet tussen 5 en 7 liggen, - De oplossing mag geen brandbare stoffen bevatten in een concentratie hoger dan 0,2 %, en geen chloorverbindingen in een zodanige hoeveelheid, dat het chloorgehalte 0,02 % overschrijdt. Voor het vervoer van deze stof moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - De pH-waarde, gemeten in een waterige oplossing van 10 % van de vervoerde stof, moet tussen 5 en 7 liggen, - De oplossing mag geen brandbare stoffen bevatten in een concentratie hoger dan 0,2 %, en geen chloorverbindingen in een zodanige hoeveelheid, dat het chloorgehalte 0,02 % overschrijdt.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De tank moet voorzien zijn van een speciale inrichting die onder normale vervoersomstandigheden onderdruk en overdruk voorkomt. Deze inrichting moet door de bevoegde autoriteit goedgekeurd zijn. De voorschriften met betrekking tot drukontlastingsinrichtingen zoals aangegeven in 6.7.2.8.3 zijn ter voorkoming van kristallisatie van het product in de drukontlastingsinrichting.
Voor de thermische isolatie van de tank mag alleen gebruik worden gemaakt van anorganische, niet brandbare materialen.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Een stof die onder deze omschrijving valt, mag alleen in een transporttank worden vervoerd na goedkeuring van de bevoegde autoriteit.
Voor de thermische isolatie van de tank mag alleen gebruik worden gemaakt van anorganische, niet brandbare materialen.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Een stof die onder deze omschrijving valt, mag alleen in een transporttank worden vervoerd na goedkeuring van de bevoegde autoriteit.
Voor de thermische isolatie van de tank mag alleen gebruik worden gemaakt van anorganische, niet brandbare materialen.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
UN-nummer 0222
1942
2426
3375
3375
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAAT
AMMONIUMNITRAAT, met een totale hoeveelheid brandbare stoffen van ten hoogste 0,2% (met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof
AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR (warme geconcentreerde oplossing)
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
GEVI-code
50 59 50 50
Stofindeling weg en spoor EX NR NR NR NR
Stofindeling water EX NR NR NR NR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
Explosief
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Explosief
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten