ammoniak Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammoniak

 
Stofgegevens
Stofnaam ammoniak
Engelse naam ammonia
CAS-nummer 7664-41-7
UN-nummer 1005
2073
2672
3318
EG-nummer 231-635-3
Aquo-code NH3
SIKB-id 288
Molecuulformule H3-N
SMILES N
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
ammoniak
(7664-41-7)
Stofklasse voor luchtemissies -
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
ammoniak
(7664-41-7)
Specifieke stofnaam op EPRTR Ammoniak (NH3)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Deze stof is in het BAL niet ingedeeld in een stofklasse maar heeft wel emissiegrenswaarden.

2:

De weergegeven emissiegrenswaarde geldt volgens artikel 5.30 van het BAL. Voor specifieke toepassingen kan een andere emissiegrenswaarde gelden. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van het BAL.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ammoniak
(7664-41-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 14 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 36 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 50 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 21 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 1.900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 21 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 1.100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 21 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 140 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 780 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 1,7 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
UN-nummer 2073
3318
2672
1005
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 50 % ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak
AMMONIAK, WATERVRIJ
Klasse 2.2 2 2 8 2
Classificatiecode 2.2 4A
4TC
C5
2TC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
III
Etiketten 5.2.2 2.2 2.3+8 8 2.3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 532 23 543 23 379
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
0
5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
P001 IBC03 LP01 R001
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP19
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M) T50
T7
(M) T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
PxBH(M)
L4BN
PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9
TA4 TT8 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
1 (C/D)
3 (E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10
CV9 CV10
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 268 80 268

Voetnoten

Gassen
Gassen
Bijtende stoffen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
giftige gassen
giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige gassen
giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 2672 Ammoniak, oplossing, met ten minste 10% maar ten hoogste 35% ammoniak is een stof van klasse 8.
Hoewel deze stof brandgevaar oplevert, levert deze alleen een dergelijk gevaar op onder extreme omstandigheden van brand in besloten ruimten.
UN 1005 Ammoniak, watervrij, UN 3318 ammoniak, oplossing in water, met meer dan 50% ammoniak en UN 2073 ammoniak, oplossing in water, met meer dan 35%, maar ten hoogste 50% ammoniak, zijn gassen van klasse 2. Ammoniakoplossingen met ten hoogste 10% ammoniak zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Hoewel deze stof brandgevaar oplevert, levert deze alleen een dergelijk gevaar op onder extreme omstandigheden van brand in besloten ruimten.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
giftig gas, bijtend
bijtende of zwak bijtende stof.
giftig gas, bijtend
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
UN-nummer 2073
3318
2672
1005
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 50 % ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak
AMMONIAK, WATERVRIJ
GEVI-code 20 268 80 268
Stofindeling weg en spoor GT3 GT3 LNR GT3
Stofindeling water GT3 GT3 LNR GT3

Voetnoten

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
giftig gas, bijtend
bijtende of zwak bijtende stof
giftig gas, bijtend
Giftig gas klasse 3
Giftig gas klasse 3
Vloeistof, niet relevant
Giftig gas klasse 3
Giftig gas klasse 3
Giftig gas klasse 3
Vloeistof, niet relevant
Giftig gas klasse 3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten