distikstoftetroxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/2/2023 om: 8:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Distikstoftetroxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
distikstoftetroxide
Engelse naam
dinitrogen tetraoxide
CAS-nummer
10544-72-6
UN-nummer
1067
EG-nummer
234-126-4
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
stikstoftetraoxide
Molecuulformule
N2-O4
SMILES
[O-][N+](=O)[N+]([O-])=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 4/2/2023 om: 8:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
distikstoftetroxide - VERWIJDERD VAN LIJST
(10544-72-6)
Datum verwijdering 5-11-2019
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Let op!

Geprint op: 4/2/2023 om: 8:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/2/2023 om: 8:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
distikstoftetroxide
(10544-72-6)
UN-nummer 1067
Benaming en beschrijving 3.1.2 DISTIKSTOFTETROXIDE (STIKSTOFDIOXIDE)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2TOC
Etiketten 5.2.2 2.3+5.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP21
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TU17
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 265

Voetnoten

Gassen
giftige gassen
giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De wanddikte van het reservoir moet ten minste 8 mm zijn. Tanks moeten hydraulisch worden beproefd en inwendig geïnspecteerd met tussenpozen van ten hoogste 2,5 jaar.
giftig gas, oxiderend (verbranding bevorderend).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
distikstoftetroxide
(10544-72-6)
UN-nummer 1067
Benaming en beschrijving 3.1.2 DISTIKSTOFTETROXIDE (STIKSTOFDIOXIDE)
GEVI-code 265
Stofindeling weg en spoor GT5
Stofindeling water GT5

Voetnoten

giftig gas, oxiderend (verbranding bevorderend)
Giftig gas klasse 5
Giftig gas klasse 5
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.