stikstof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stikstof

Stofgegevens

 
Stofnaam
stikstof
CAS-nummer
7727-37-9
UN-nummer
1066
Aquo-code
Ntot
SIKB-id
1496
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters
Lijst E-PRTR
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
stikstof
(7727-37-9)
Specifieke stofnaam op EPRTR Totaal stikstof
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 50 000 kg/jaar
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm stikstof
(7727-37-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 2,2 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 1 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als mg N/l

Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren.

Totaal van Kj-N en NO3 en NO2

Voor totaal fosfaat, totaal stikstof, totaal anorganisch stikstof en chloride zijn in bijlage 1 van de stroomgebiedsbeheersplannen voor de KRW waterlichamen specifieke doelen geformuleerd. Zie: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/2016-2021/

2:

als mg N/l

Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren.

Totaal van Kj-N en NO3 en NO2

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
stikstof
(7727-37-9)
UN-nummer 1066
Benaming en beschrijving 3.1.2 STIKSTOF, SAMENGEPERST
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 1A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 378 653 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten