stikstof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stikstof

Stofgegevens

 
Stofnaam
stikstof
CAS-nummer
7727-37-9
UN-nummer
1066
Aquo-code
Ntot
SIKB-id
1496
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters
Lijst E-PRTR
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
stikstof
(7727-37-9)
Specifieke stofnaam op EPRTR Totaal stikstof
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 50 000 kg/jaar
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm stikstof
(7727-37-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 2,2 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als mg N/l

Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren.

Totaal van Kj-N en NO3 en NO2

Voor totaal fosfaat, totaal stikstof, totaal anorganisch stikstof en chloride zijn in bijlage 1 van de stroomgebiedsbeheersplannen voor de KRW waterlichamen specifieke doelen geformuleerd. Zie: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/2016-2021/

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
stikstof
(7727-37-9)
UN-nummer 1066
Benaming en beschrijving 3.1.2 STIKSTOF, SAMENGEPERST
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 1A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 378 653 660 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Het vervoer van dit gas in flessen waarbij het product van beproevingsdruk en inhoud hoogstens 15,2 MPa.liter (152 bar.liter) bedraagt, is niet onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: – de bepalingen voor de constructie en beproeving van flessen zijn in acht genomen; – de flessen zijn geplaatst in buitenverpakkingen die tenminste voldoen aan de voorschriften van deel 4 voor samengestelde verpakkingen. De algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.5 tot en met 4.1.1.7 moeten in acht worden genomen; – de flessen zijn niet gezamenlijk verpakt met andere gevaarlijke goederen; – de totale bruto massa van een collo is niet groter is dan 30 kg; en – ieder collo is duidelijk en duurzaam gekenmerkt met "UN 1006" voor argon, samengeperst, “UN 1013” voor kooldioxide, "UN 1046" voor helium, samengeperst, of ”UN 1066” voor stikstof, samengeperst; dit kenmerk moet geplaatst zijn binnen een door een lijn gevormd, op een punt staand vierkant met afmetingen van ten minste 100 mm x 100 mm.
Voor het vervoer van omhullingssystemen voor gasvormige brandstof, ontworpen en goedgekeurd om op motorvoertuigen met die brandstof te worden gemonteerd, hoeven de voorschriften van 4.1.4.1 en hoofdstuk 6.2 niet te worden toegepast wanneer ze worden vervoerd ter verwijdering, recycling, reparatie, onderzoek en onderhoud, of wanneer ze worden vervoerd van de plaats van fabricage naar een assembleerfabriek voor voertuigen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in bijzondere bepaling 392. Dit geldt eveneens voor gasmengsels die onderworpen zijn aan bijzondere bepaling 392 en gassen van categorie A die aan deze bijzondere bepaling onderworpen zijn.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten