acetyleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Acetyleen

 
Stofgegevens
Stofnaam acetyleen
Engelse naam ethyn
CAS-nummer 74-86-2
UN-nummer 1001
3374
EG-nummer 200-816-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem ethyn
Molecuulformule C2-H2
SMILES C#C
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
acetyleen
(74-86-2)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acetyleen
(74-86-2)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur (2.500) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur (25.000) mg/m3

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Getallen tussen haakjes zijn concentraties gebaseerd op percentages van de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL). Voor stoffen met explosiegevaar als het kritische effect voor de LBW of AGW is de LBW vastgesteld op 100% van de LEL, en de AGW op 10% van de LEL.

2:

Getallen tussen haakjes zijn concentraties gebaseerd op percentages van de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL). Voor stoffen met explosiegevaar als het kritische effect voor de LBW of AGW is de LBW vastgesteld op 100% van de LEL, en de AGW op 10% van de LEL.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
acetyleen
(74-86-2)
acetyleen
(74-86-2)
UN-nummer 1001
3374
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST)
ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ (ETHYN, OPLOSMIDDELVRIJ)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 4F
2F
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 392 655 662 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TU17
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 239

Voetnoten

Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
Flessen en de sluitingen daarvan die zijn ontworpen, geconstrueerd, goedgekeurd en gekenmerkt overeenkomstig Richtlijn 97/23/EG4 of Richtlijn 2014/68/EU5 en gebruikt voor ademhalingstoestellen mogen worden vervoerd zonder dat zij overeenkomen met hoofdstuk 6.2, onder voorwaarde dat zij zijn onderworpen aan onderzoeken en beproevingen omschreven in 6.2.1.6.1 en dat de termijn tussen de beproevingen aangegeven in verpakkingsinstructie P200 in 4.1.4.1 niet is overschreden. De druk gebruikt voor de hydraulische drukproef is de druk aangegeven op de fles overeenkomstig Richtlijn 97/23/EG of Richtlijn 2014/68/EU.
brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
acetyleen
(74-86-2)
acetyleen
(74-86-2)
UN-nummer 1001
3374
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST)
ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ (ETHYN, OPLOSMIDDELVRIJ)
GEVI-code 239
Stofindeling weg en spoor GF3 GF3
Stofindeling water GF3 GF3

Voetnoten

brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Brandbaar gas klasse 3
Brandbaar gas klasse 3
Brandbaar gas klasse 3
Brandbaar gas klasse 3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten