fosfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
fosfaat
Stofafkorting
P-tot
Synoniem
totaal fosfaat
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fosfaat (P-tot)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,15 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,05 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 0,9 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op drinkwaterbedrijf) 0,9 mg/l
Milieu Grondwater Grondwaterkwaliteitsnorm (opgelost) 2,0 - 6,9 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,4 / 3,0 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

130:

Deze milieukwaliteitsnorm is een richtwaarde die betrekking heeft op grondwaterlichamen. Zij zijn door Nederland als drempel-waarden ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld.

Voetnoten

1:

Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren.

als mg P/l

Voor totaal fosfaat, totaal stikstof, totaal anorganisch stikstof en chloride zijn in bijlage 1 van de stroomgebiedsbeheersplannen voor de KRW waterlichamen specifieke doelen geformuleerd. Zie: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/2016-2021/

totaal fosfaat

2:

Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren.

als mg P/l

totaal fosfaat

3:

als mg PO4/l

4:

als mg PO4/l

5:

De normwaarde verschilt voor verschillende grondwaterlichamen, zie Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

totaal fosfaat

6:

als mg P/l

Ter bescherming van voedselarme gebieden kunnen lagere waarden vereist zijn

De waarde van 0,4 mg P/l heeft betrekking op zandgrond, de waarde van 3,0 mg P/l op klei- en veengrond.

totaal fosfaat

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten