fosfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
fosfaat
Stofafkorting
P-tot
Synoniem
totaal fosfaat
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fosfaat (P-tot)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) voor grenswaarden per watertype zie voetnoot
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 0,9 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 0,9 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater drempelwaarde (opgelost) 2,0 - 6,9 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,4 / 3,0 mg/l

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

130:

Dit zijn Europese milieukwaliteitseisen voor verontreinigende stoffen die betrekking hebben op grondwaterlichamen. Zij zijn door Nederland als drempelwaarden ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld.

Voetnoten

1:

als mg P/l

Voor totaal fosfaat, totaal stikstof, totaal anorganisch stikstof en chloride zijn in bijlage 1 van de stroomgebiedsbeheersplannen voor de KRW waterlichamen specifieke doelen geformuleerd. Zie: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/2016-2021/

totaal fosfaat

Per watertype zijn normen vastgesteld en vastgelegd in twee maatlattenrapporten van de STOWA: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202018/STOWA%202018-49%20Maatlatten%20-%202020v4.pdf en https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202018/STOWA%202018-50%20Maatlatten%20-%202020v1%281%29.pdf (De laatste specifiek voor sloten en kanalen).

2:

als mg PO4/l

3:

als mg PO4/l

4:

De normwaarde verschilt voor verschillende grondwaterlichamen, zie Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

totaal fosfaat

5:

als mg P/l

Ter bescherming van voedselarme gebieden kunnen lagere waarden vereist zijn

De waarde van 0,4 mg P/l heeft betrekking op zandgrond, de waarde van 3,0 mg P/l op klei- en veengrond.

totaal fosfaat

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten