azijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azijnzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam azijnzuur
Engelse naam acetic acid
CAS-nummer 64-19-7
UN-nummer 2789
2790
2790
EG-nummer 200-580-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code HAc
SIKB-id 326
Synoniem ijsazijn
ethaanzuur
Molecuulformule C2-H4-O2
SMILES CC(O)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
azijnzuur
(64-19-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm azijnzuur
(64-19-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 25 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 10 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 50 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 20 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 410 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 2500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 290 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 1700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 230 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1400 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 2,0 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
UN-nummer 2790
2790
2789
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en ten hoogste 80 massa-% zuur
AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder dan 50 massa-% zuur
IJSAZIJN of AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C3
C3
CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 8 8 3+8
Bijzondere bepalingen 3.3
597 647
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 83

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Azijnzuur-oplossingen met ten hoogste 10 massa-% zuur zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
UN-nummer 2790
2790
2789
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en ten hoogste 80 massa-% zuur
AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder dan 50 massa-% zuur
IJSAZIJN of AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur
GEVI-code 80 80 83
Stofindeling weg en spoor LNR LNR LF1
Stofindeling water LNR LNR NR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Brandbare vloeistof klasse 1
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten