maneb | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Maneb

Stofgegevens

 
Stofnaam
maneb
Engelse naam
maneb
CAS-nummer
12427-38-2
UN-nummer
2210; 2968
EG-nummer
235-654-8
Aquo-code
manb
SIKB-id
1714
Synoniem
maneb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)
Molecuulformule
C4-H6-Mn-N2-S4
SMILES
[S-]C(=S)NCCNC1=S[Mn+2][SH-]1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van maneb
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ADR
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm maneb
(12427-38-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,21 µg/l
Milieu Sediment Sediment ernstig risiconiveau
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) 22 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 2 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,05 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) 0,1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

3:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
maneb
(12427-38-2)
maneb
(12427-38-2)
UN-nummer 2210
2968
Benaming en beschrijving 3.1.2 MANEB of MANEB-PREPARATEN met ten minste 60 massa- procent maneb
MANEB, GESTABILISEERD tegen zelfverhitting of MANEB-PREPARATEN, GESTABILISEERD tegen zelfverhitting
Klasse 2.2 4.2 4.3
Classificatiecode 2.2 SW
W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 4.2+4.3 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 273 547
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC06 R001
P002 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP1 VC1 VC2
AP3 AP4 AP5 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 423

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Maneb en maneb-preparaten, die tegen zelfverhitting gestabiliseerd zijn, hoeven niet in klasse 4.2 worden ingedeeld, indien door beproeving kan worden aangetoond, dat een monster in de vorm van een kubus met een inhoud van 1 m3, niet spontaan ontbrandt en dat de temperatuur in het midden van het monster niet hoger wordt dan 200 ºC, indien het monster gedurende 24 uur op een temperatuur van ten minste 75 ºC ± 2 ºC wordt gehouden.
UN 2210 Maneb of UN 2210 maneb-preparaten, in voor zelfverhitting vatbare vorm, zijn stoffen van klasse 4.2.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
maneb
(12427-38-2)
Specifieke naam op SZW-lijst maneb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten