acrylamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acrylamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
79-06-1
EG-nummer
201-173-7
UN-nummers
2074
3426
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acrylamide
Synoniem
prop-2-enamide
Aquo-code
acAd
SIKB-id
1756
Molecuulformule
C3-H5-N-O
SMILES
NC(=O)C=C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS acrylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
acrylamide
(79-06-1)
Specifieke naam op ZZS
acrylamide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
acrylamide
(79-06-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
acrylamide
(79-06-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Acrylamide
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acrylamide
(79-06-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,6 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,1 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
0,10 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
acrylamide
(79-06-1)
Specifieke naam CMR
acrylamide
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
acrylamide
(79-06-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
acrylamide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
acrylamide
(79-06-1)
Specifieke naam ECHA
Acrylamide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
acrylamide
(79-06-1)
acrylamide
(79-06-1)
UN-nummer 3426
2074
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACRYLAMIDE, OPLOSSING
ACRYLAMIDE, VAST
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
acrylamide
(79-06-1)
acrylamide
(79-06-1)
UN-nummer 3426
2074
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACRYLAMIDE, OPLOSSING
ACRYLAMIDE, VAST
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor NR SNR
Stofindeling water NR SNR

Voetnoten