acroleïne Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acroleïne

 
Stofgegevens
Stofnaam acroleïne
Engelse naam acrylaldehyde
CAS-nummer 107-02-8
UN-nummer 1092
2607
EG-nummer 203-453-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code acAh
SIKB-id 253
Synoniem acrylaldehyd
prop-2-enal
2-propenal
Molecuulformule C3-H4-O
SMILES C=CC=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
acroleïne
(107-02-8)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
acroleïne
(107-02-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR acroleïne (acrylaldehyd)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 kg/jaar
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acroleïne
(107-02-8)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,5 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,45
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,07 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 0,0006 µg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,05 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 0,02 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,12 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 0,05 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 0,42 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 5,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 0,23 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 3,3 mg/m3

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Norm uit bijlage "Normstelling prioritaire stoffen" bij de notitie "Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen" uit 2001.

2:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
acroleïne
(107-02-8)
acroleïne
(107-02-8)
UN-nummer 2607
1092
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD
ACROLEINE, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3 6.1
Classificatiecode 2.2 F1
TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
I
Etiketten 5.2.2 3 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
354 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P601
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
T22
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
L15CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8 V12
V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4
S2 S4 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 39 663

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is giftig bij inademen.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
acroleïne
(107-02-8)
acroleïne
(107-02-8)
UN-nummer 2607
1092
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD
ACROLEINE, GESTABILISEERD
GEVI-code 39 663
Stofindeling weg en spoor LF1 LF2/LT4
Stofindeling water NR LF2/LT4

Voetnoten

brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
Brandbare vloeistof klasse 1
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof klasse 4
Niet relevant
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof klasse 4
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten