acroleïne | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Acroleïne

Stofgegevens

 
Stofnaam
acroleïne
Engelse naam
acrylaldehyde
CAS-nummer
107-02-8
UN-nummer
1092
EG-nummer
203-453-4
Aquo-code
acAh
SIKB-id
253
Synoniem
acrylaldehyd
prop-2-enal
Molecuulformule
C3-H4-O
SMILES
C(=C)C=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van acroleïne
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
acroleïne
(107-02-8)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
acroleïne
(107-02-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR acroleïne (acrylaldehyd)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 kg/jaar
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acroleïne
(107-02-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,45
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,07 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 0,0006 µg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,05 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,12 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 0,42 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 5,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 0,23 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 3,3 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Norm uit bijlage "Normstelling prioritaire stoffen" bij de notitie "Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen" uit 2001.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
acroleïne
(107-02-8)
UN-nummer 1092
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACROLEINE, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354 386
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P601
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T22
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L15CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 663

Voetnoten

Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is giftig bij inademen.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten