aceton Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aceton

 

Stofgegevens

CAS-nummer
67-64-1
EG-nummer
200-662-2
UN-nummer
1090
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acetone
Synoniemen
propanon
propaan-2-on
Aquo-code
actn
SIKB-id
250
Molecuulformule
C3-H6-O
SMILES
CC(C)=O
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
aldehydes
ketonen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
aceton
(67-64-1)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aceton
(67-64-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
340 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
1210 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
500 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
2420 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
1000 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
480 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
22.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
40.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
480 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
12.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
21.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
480 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
7.800* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
14.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
390 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
aceton
(67-64-1)
UN-nummer 1090
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETON
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
aceton
(67-64-1)
UN-nummer 1090
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETON
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF1

Voetnoten