5-methylhexaan-2-on | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-Methylhexaan-2-On

Stofgegevens

 
Stofnaam
5-methylhexaan-2-on
Engelse naam
5-methylhexan-2-one
CAS-nummer
110-12-3
UN-nummer
2302
EG-nummer
203-737-8
Aquo-code
5C1y2C6on
SIKB-id
237
Synoniem
5-methyl-2-hexanon
Molecuulformule
C7-H14-O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 5-methylhexaan-2-on
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
5-methylhexaan-2-on
(110-12-3)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-methylhexaan-2-on
(110-12-3)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 233 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
5-methylhexaan-2-on
(110-12-3)
UN-nummer 2302
Benaming en beschrijving 3.1.2 5-METHYLHEXAAN-2-ON
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten