4-methyl-2-pentanon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-methyl-2-pentanon

 
Stofgegevens
Stofnaam 4-methyl-2-pentanon
Stofafkorting MIBK
Engelse naam 4-methylpentan-2-one
CAS-nummer 108-10-1
UN-nummer 1245
EG-nummer 203-550-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 4C1y2C5on
SIKB-id 1175
Synoniem 4-methylpentaan-2-on
methylisobutylketon
isobutyl methyl ketone
isobutylmethylketon
Molecuulformule C6-H12-O
SMILES CC(C)CC(C)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep aldehydes
ketonen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
4-methyl-2-pentanon - VERWIJDERD VAN LIJST (MIBK)
(108-10-1)
Datum verwijdering 11-9-2018
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4-methyl-2-pentanon (MIBK)
(108-10-1)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-methyl-2-pentanon (MIBK)
(108-10-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 620 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 400 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 2000 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 104 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 25 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 208 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 50 ppm

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. 

2:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
4-methyl-2-pentanon (MIBK)
(108-10-1)
UN-nummer 1245
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLISOBUTYLKETON
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
4-methyl-2-pentanon (MIBK)
(108-10-1)
UN-nummer 1245
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLISOBUTYLKETON
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 2
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten