afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat

 
Stofgegevens
Stofnaam afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat
Engelse naam slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate
CAS-nummer 92129-57-2
EG-nummer 295-859-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat
(92129-57-2)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat
(92129-57-2)
Specifieke naam CMR afvalslik en bezinkseL elektrolytische koperzuivering, ontkoperD nikkelsulfaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat
(92129-57-2)
Specifieke naam op SZW-lijst afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten