afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd nikkelsulfaat, Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Afvalslik En Bezinksel, Elektrolytische Koperzuivering, Ontkoperd Nikkelsulfaat,

 
Stofgegevens
Stofnaam afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd nikkelsulfaat,
Engelse naam slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate
CAS-nummer 92129-57-2
EG-nummer 295-859-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd nikkelsulfaat,
(92129-57-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd nikkelsulfaat,
(92129-57-2)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 12:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd nikkelsulfaat,
(92129-57-2)
Specifieke naam CMR afvalslik en bezinkseL elektrolytische koperzuivering, ontkoperD nikkelsulfaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd nikkelsulfaat,
(92129-57-2)
Specifieke naam op SZW-lijst afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-18019
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-18019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten