sulfallaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/1/2022 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Sulfallaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
sulfallaat
Engelse naam
sulfallate
CAS-nummer
95-06-7
EG-nummer
202-388-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
sulfalt
SIKB-id
5604
Synoniem
2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat
2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate
Molecuulformule
C8-H14-Cl-N-S2
SMILES
CCN(CC)C(=S)SCC(Cl)=C
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 12/1/2022 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam op ZZS sulfallaat; 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
sulfallaat
(95-06-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII sulfallaat (ISO); 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/1/2022 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/1/2022 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam CMR 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat, sulfallaat (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam op SZW-lijst sulfallaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2022-17428
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 15 november 2022

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.