isopreen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

isopreen

 
Stofgegevens
Stofnaam isopreen
Engelse naam isoprene (stabilised)
CAS-nummer 78-79-5
UN-nummer 1218
EG-nummer 201-143-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem 2-methyl-1,3-butadiene
2-methyl-1,3-butadieen
isopreen, gestabiliseerd
Molecuulformule C5-H8
SMILES CC(=C)C=C
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
isopreen
(78-79-5)
Specifieke naam op ZZS isopreen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
isopreen
(78-79-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm isopreen
(78-79-5)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 225 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 53 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 5600* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 11000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 53 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 3900* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 7400* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 53 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 3100* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 5900* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 2,14 mg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL

2:

berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL

3:

berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL

4:

berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL

5:

berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL

6:

berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 02:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
isopreen
(78-79-5)
UN-nummer 1218
Benaming en beschrijving 3.1.2 ISOPREEN, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 339

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
isopreen
(78-79-5)
UN-nummer 1218
Benaming en beschrijving 3.1.2 ISOPREEN, GESTABILISEERD
GEVI-code 339
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 2
CMR volgens CLP
isopreen
(78-79-5)
Specifieke naam CMR isopreen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
isopreen
(78-79-5)
Specifieke naam op SZW-lijst isopreen, gestabiliseerd
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.