1,2-diethoxyethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Diethoxyethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-diethoxyethaan
Stofafkorting
EGDEE
Engelse naam
1,2-diethoxyethane
CAS-nummer
629-14-1
UN-nummer
1153; 1153
EG-nummer
211-076-1
Aquo-code
12DC2oxC2a
SIKB-id
1710
Synoniem
diethylglycol
di-ethylglycol
Ethylene glycol diethyl ether
Molecuulformule
C6-H14-O2
SMILES
C(COCC)OCC
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam op ZZS 1,2-diethoxyethaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 200 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
UN-nummer 1153
1153
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
Klasse 2.2 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 3 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 30

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam CMR 1,2-diethoxyethaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-diethoxyethaan
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten