1,2-diethoxyethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-diethoxyethaan

 
Stofgegevens
Stofnaam 1,2-diethoxyethaan
Stofafkorting EGDEE
Engelse naam 1,2-diethoxyethane
CAS-nummer 629-14-1
UN-nummer 1153
1153
EG-nummer 211-076-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 12DC2oxC2a
SIKB-id 1710
Synoniem diethylglycol
di-ethylglycol
Ethylene glycol diethyl ether
Molecuulformule C6-H14-O2
SMILES CCOCCOCC
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam op ZZS 1,2-diethoxyethaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 200 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 20:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
UN-nummer 1153
1153
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
Klasse 2.2 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 3 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 30

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
UN-nummer 1153
1153
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
GEVI-code 33 30
Stofindeling weg en spoor LF2 LF1
Stofindeling water LF2 LF1

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 1
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 1
CMR volgens CLP
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam CMR 1,2-diethoxyethaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-diethoxyethaan
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.