azodicarbonamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 11:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

azodicarbonamide

 
Stofgegevens
Stofnaam azodicarbonamide
Engelse naam diazene-1,2-dicarboxamide
CAS-nummer 123-77-3
UN-nummer 3242
EG-nummer 204-650-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem 1,1-Azobisformamide
C,C'-azodi(formamide)
Molecuulformule C2-H4-N4-O2
SMILES NC(=O)N=NC(N)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS formamides
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 11:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
azodicarbonamide
(123-77-3)
Specifieke naam op ZZS azodicarbonamide; 1,1-Azobisformamide; C,C'-azodi(formamide)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
azodicarbonamide
(123-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 11:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 11:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
azodicarbonamide
(123-77-3)
UN-nummer 3242
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZODICARBONAMIDE
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 SR1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 215 638
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P409
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Deze positie is alleen van toepassing op de technisch zuivere stof of op daarvan afgeleide formuleringen die een SADT bezitten hoger dan 75 oC; zij is derhalve niet van toepassing op formuleringen die zelfontledende stoffen zijn. (Voor zelfontledende stoffen, zie 2.2.41.4.) Op homogene mengsels met ten hoogste 35 massa-% azodicarbonamide en ten minste 65% van een inerte stof zijn de voorschriften van het ADR niet van toepassing, voor zover niet wordt voldaan aan de criteria van een andere klasse.
Dit is een stof verwant met zelfontledende stoffen (zie 2.2.41.1.19).
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
azodicarbonamide
(123-77-3)
UN-nummer 3242
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZODICARBONAMIDE
GEVI-code 40
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten