azodicarbonamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azodicarbonamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
azodicarbonamide
Engelse naam
diazene-1,2-dicarboxamide
CAS-nummer
123-77-3
UN-nummer
3242
EG-nummer
204-650-8
Synoniem
1,1-Azobisformamide
C,C'-azodi(formamide)
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS formamides
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
azodicarbonamide
(123-77-3)
Specifieke naam op ZZS azodicarbonamide; 1,1-Azobisformamide; C,C'-azodi(formamide)
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
azodicarbonamide
(123-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
azodicarbonamide
(123-77-3)
UN-nummer 3242
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZODICARBONAMIDE
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 SR1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 215 638
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P409
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Deze positie is alleen van toepassing op de technisch zuivere stof of op daarvan afgeleide formuleringen die een SADT bezitten hoger dan 75 oC; zij is derhalve niet van toepassing op formuleringen die zelfontledende stoffen zijn. (Voor zelfontledende stoffen, zie 2.2.41.4.) Op homogene mengsels met ten hoogste 35 massa-% azodicarbonamide en ten minste 65% van een inerte stof zijn de voorschriften van het ADR niet van toepassing, voor zover niet wordt voldaan aan de criteria van een andere klasse.
Dit is een stof verwant met zelfontledende stoffen (zie 2.2.41.1.19).
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten