1,2-dimethoxyethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Dimethoxyethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-dimethoxyethaan
Stofafkorting
EGDME
Engelse naam
1,2-dimethoxyethane
CAS-nummer
110-71-4
UN-nummer
2252
EG-nummer
203-794-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
12DC1oxC2a
SIKB-id
6434
Synoniem
ethylene glycol dimethyl ether
ethylglycoldimethyl-ether
monoglyme
ethyleenglycoldimethylether
Molecuulformule
C4-H10-O2
SMILES
COCCOC
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,2-dimethoxyethaan (EGDME)
(110-71-4)
Specifieke naam op ZZS 1,2-dimethoxyethaan; ethyleenglycoldimethylether; EGDME
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-dimethoxyethaan (EGDME)
(110-71-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
1,2-dimethoxyethaan (EGDME)
(110-71-4)
UN-nummer 2252
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-DIMETHOXYETHAAN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,2-dimethoxyethaan (EGDME)
(110-71-4)
UN-nummer 2252
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-DIMETHOXYETHAAN
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF1

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 1
CMR volgens CLP
1,2-dimethoxyethaan (EGDME)
(110-71-4)
Specifieke naam CMR 1,2-dimethoxyethaan ethyleenglycoldimethylether
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-dimethoxyethaan (EGDME)
(110-71-4)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-dimethoxyethaan
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.