2-methoxyethylacetaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:55 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Methoxyethylacetaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-methoxyethylacetaat
Stofafkorting
EGMEA
Engelse naam
2-methoxyethyl acetate
CAS-nummer
110-49-6
UN-nummer
1189
EG-nummer
203-772-9
Aquo-code
2C1oxC2yactt
SIKB-id
5226
Synoniem
methylglycol acetate
ethyleenglycolmonomethyletheracetaat
methyl cellosolve acetate
Molecuulformule
C5-H10-O3
SMILES
COCCOC(=O)C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-methoxyethylacetaat
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:55 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2-methoxyethylacetaat (EGMEA)
(110-49-6)
Specifieke naam op ZZS 2-methoxyethylacetaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-methoxyethylacetaat (EGMEA)
(110-49-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:55 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-methoxyethylacetaat (EGMEA)
(110-49-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,34 µg/l
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 6,16E-04 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,8 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:55 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
2-methoxyethylacetaat (EGMEA)
(110-49-6)
UN-nummer 1189
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAAT
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:55 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
2-methoxyethylacetaat (EGMEA)
(110-49-6)
Specifieke naam CMR glycolmonomethyletheracetaat, methylglycolacetaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2-methoxyethylacetaat (EGMEA)
(110-49-6)
Specifieke naam op SZW-lijst methoxyethylacetaat/EGMEA
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten