zwaveldioxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zwaveldioxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
zwaveldioxide
Stofafkorting
SO2
Engelse naam
sulphur dioxide
CAS-nummer
7446-09-5
UN-nummer
1079
EG-nummer
231-195-2
Aquo-code
SO2
SIKB-id
4670
Molecuulformule
O2S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van zwaveldioxide
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zwaveldioxide (SO2)
(7446-09-5)
Stofklasse voor luchtemissies gA.4
Grensmassastroom 2000 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Geldt voor zwaveldioxiden, berekend als SO2.

2:

Geldt voor zwaveldioxiden, berekend als SO2.

3:

Geldt voor zwaveldioxiden, berekend als SO2.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm zwaveldioxide (SO2)
(7446-09-5)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 20 µg/m3
Milieu Lucht Lucht alarmdrempel 500 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,7 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 2,0 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 440 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 2,0 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 310 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 2,0 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 240 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 36 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Deze grenswaarde geldt voor de bescherming van ecosystemen, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 1000 km2 die gelegen zijn op een afstand van ten minste 20 km van agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km van andere gebieden met bebouwing, van inrichtingen, van autosnelwegen of hoofdwegen waarvan per dag meer dan 50 000 motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 gebruik maken, waar het ecosysteem naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan bijzondere bescherming behoeft; de waarde geldt ook als winterhalfjaargemiddelde concentratie

Voor de uurgemiddelde concentratie is een waarde van 350 µg/m3 vastgesteld, deze mag maximaal 24 maal per kalenderjaar worden overschreden; het betreft een norm voor bescherming van de gezondheid van de mens

Voor de 24-uurgemiddelde concentratie is een waarde van 125 µg/m3 vastgesteld, deze mag maximaal drie maal per kalenderjaar worden overschreden; het betreft een norm voor bescherming van de gezondheid van de mens.

2:

Uurgemiddelde concentratie gedurende drie achtereenvolgende uren, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km2.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
zwaveldioxide (SO2)
(7446-09-5)
UN-nummer 1079
Benaming en beschrijving 3.1.2 ZWAVELDIOXIDE
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2TC
Etiketten 5.2.2 2.3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP19
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxDH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TT10
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 268

Voetnoten

Gassen
giftige gassen
giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De berekende wanddikte van het reservoir moet met 3 mm worden verhoogd. De wanddikte van het reservoir moet halverwege de tijdsduur tussen twee periodieke hydraulische proefpersingen ultrasoon worden gecontroleerd.
giftig gas, bijtend

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten