tris(methylfenyl)fosfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 2/6/2023 om: 1:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tris(Methylfenyl)Fosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
tris(methylfenyl)fosfaat
Stofafkorting
TCP
Engelse naam
tris(methylphenyl) phosphate
CAS-nummer
1330-78-5
UN-nummer
2574
EG-nummer
809-930-9
Alternatief EG-nummer
215-548-8
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
TcsPO4
SIKB-id
4813
Synoniem
tritolyl phosphate
tricresylfosfaat
tricresyl phosphate
SMILES
Cc1cccc(c1)OP(Oc2cc(C)ccc2)(=O)Oc2cc(C)ccc2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
fosfaatesters

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 2/6/2023 om: 1:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
tris(methylfenyl)fosfaat - VERWIJDERD VAN LIJST (TCP)
(1330-78-5)
Datum verwijdering 5-11-2019
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Let op!

Geprint op: 2/6/2023 om: 1:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tris(methylfenyl)fosfaat (TCP)
(1330-78-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,032 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,033 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,0032 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 0,0032 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 9 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

3:

minder dan 10 m

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 2/6/2023 om: 1:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
tris(methylfenyl)fosfaat (TCP)
(1330-78-5)
UN-nummer 2574
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRICRESYLFOSFAAT met meer dan 3% van het ortho-isomeer
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
tris(methylfenyl)fosfaat (TCP)
(1330-78-5)
UN-nummer 2574
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRICRESYLFOSFAAT met meer dan 3% van het ortho-isomeer
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.