styreen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

styreen

 
Stofgegevens
Stofnaam styreen
Engelse naam styrene
CAS-nummer 100-42-5
UN-nummer 2055
EG-nummer 202-851-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code styrn
SIKB-id 1503
Synoniem vinylbenzeen
Molecuulformule C8-H8
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep (alkyl)benzenen
BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen en styreen)
aromatische koolwaterstoffen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
styreen - VERWIJDERD VAN LIJST
(100-42-5)
Datum verwijdering 30-10-2020
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Stofklassen voor luchtemissies
styreen
(100-42-5)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
styreen
(100-42-5)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 500 kg/jaar
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm styreen
(100-42-5)
Milieu Lucht Lucht MTR 900 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,02
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 40 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 400 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 40 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) 86 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) 0,25 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) 0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) 2,5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) 0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) 100 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) 6 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) 300 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 87 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 990 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 21000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 87 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 680 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 8.300* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 87 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 540 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 4.700* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 2,4 mg/m3

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

1:

1. De waarden in deze tabel gelden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Op het omrekenen van de meetwaarden naar een standaardbodem zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 2. Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

12:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

13:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

14:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

16:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof Er is gebruik gemaakt van 3 typen kwaliteitseisen. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ is de betreffende kwaliteitseis cursief weergegeven. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op een bovengrens voor landbouwkundig gebruik, is de betreffende kwaliteitseis vetgedrukt weergegeven. De niet cursief en niet vetgedrukte kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. Voor Sn en V is de kwaliteitseis gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse industrie.

184:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

18:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

19:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

22:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

21:

uitgedrukt in mg/kg droge stof

8:

Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data / metingen boven de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

3:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

4:

nvt

5:

nvt

6:

Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data / metingen boven de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

7:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

8:

nvt

9:

nvt

10:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

11:

* berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL (lower explosive limit)

12:

* berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL (lower explosive limit)

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
styreen
(100-42-5)
UN-nummer 2055
Benaming en beschrijving 3.1.2 STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD (vinylbenzeen, monomeer, gestabiliseerd)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 39

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
styreen
(100-42-5)
UN-nummer 2055
Benaming en beschrijving 3.1.2 STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD (vinylbenzeen, monomeer, gestabiliseerd)
GEVI-code 39
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water LF1

Voetnoten

brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Brandbare vloeistof klasse 1
Brandbare vloeistof klasse 1
CMR-stoffen SZW
styreen
(100-42-5)
Specifieke naam op SZW-lijst styreen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.