stikstofmonoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stikstofmonoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
stikstofmonoxide
Engelse naam
nitrogen monoxide
CAS-nummer
10102-43-9
UN-nummer
1660
EG-nummer
233-271-0
Synoniem
stikstof-monoxide
Molecuulformule
NO
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van stikstofmonoxide
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
stikstofoxiden

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
stikstofmonoxide
(10102-43-9)

(behoort tot stikstofoxiden
Stofklasse voor luchtemissies gA.5 gA.5
Grensmassastroom 2000 g/uur 2000 g/uur
Emissiegrenswaarde 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
Specifieke stofnaam op EPRTR Stikstofoxiden (NOx/NO2)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

2:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

als NO2

2:

als NO2

3:

als NO2

4:

als NO2

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
stikstofmonoxide
(10102-43-9)

(behoort tot stikstofoxiden
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 30 µg/m3 30 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,63 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 29 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 143 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,63 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 99 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,63 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 16 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 79 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Deze grenswaarde geldt voor de bescherming van vegetatie, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 1000 km2 die gelegen zijn op een afstand van ten minste 20 km van agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km van andere gebieden met bebouwing, van inrichtingen, van autosnelwegen of hoofdwegen waarvan per dag meer dan 50 000 motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 gebruik maken, waar de vegetatie naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan bijzondere bescherming behoeft.

2:

Deze grenswaarde geldt voor de bescherming van vegetatie, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 1000 km2 die gelegen zijn op een afstand van ten minste 20 km van agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km van andere gebieden met bebouwing, van inrichtingen, van autosnelwegen of hoofdwegen waarvan per dag meer dan 50 000 motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 gebruik maken, waar de vegetatie naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan bijzondere bescherming behoeft.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
stikstofmonoxide
(10102-43-9)

(behoort tot stikstofoxiden
UN-nummer 1660
Benaming en beschrijving 3.1.2 STIKSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST, (STIKSTOFOXIDE, SAMENGEPERST)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 1TOC
Etiketten 5.2.2 2.3+5.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14

Voetnoten

Gassen
giftige gassen
giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten