stikstofdioxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stikstofdioxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
stikstofdioxide
Engelse naam
nitrogen dioxide
CAS-nummer
10102-44-0
EG-nummer
233-272-6
Molecuulformule
N1O2
SMILES
[N](=O)=O
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
stikstofoxiden

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
stikstofdioxide
(10102-44-0)

(behoort tot stikstofoxiden
Stofklasse voor luchtemissies gA.5 gA.5
Grensmassastroom 2000 g/uur 2000 g/uur
Emissiegrenswaarde 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
Specifieke stofnaam op EPRTR Stikstofoxiden (NOx/NO2)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

2:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

als NO2

2:

als NO2

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
stikstofdioxide
(10102-44-0)

(behoort tot stikstofoxiden
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 30 µg/m3 40 µg/m3
Milieu Lucht Lucht alarmdrempel 400 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,96 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1,91 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,96 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 44 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 220 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,96 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 30 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 150 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,96 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 24 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 120 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 3,6 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Deze grenswaarde geldt voor de bescherming van vegetatie, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 1000 km2 die gelegen zijn op een afstand van ten minste 20 km van agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km van andere gebieden met bebouwing, van inrichtingen, van autosnelwegen of hoofdwegen waarvan per dag meer dan 50 000 motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 gebruik maken, waar de vegetatie naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan bijzondere bescherming behoeft.

2:

Deze grenswaarde geldt voor de bescherming van de gezondheid van de mens. Voor het bereiken van de jaargemiddelde grenswaarde heeft Nederland op basis van een nationaal luchtkwaliteitsplan (NSL) voor grote delen van het land uitstel gekregen tot 1 januari 2015 om te zorgen dat overal aan de norm wordt voldaan.

Voor de uurgemiddelde concentratie is een waarde van 200 µg/m3 vastgesteld. Deze grenswaarde geldt voor de bescherming van de gezondheid van de mens. Deze mag maximaal 18 maal per kalenderjaar worden overschreden, norm geldt per 1 januari 2010. Voor bepaalde gebieden mag tot 1 januari 2015 een norm van 300 µg/m3 worden gehanteerd. Zie voor meer details de wet milieubeheer.

3:

Uurgemiddelde concentratie gedurende drie achtereenvolgende uren, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km2.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten