2,4,6-tri-tert-butylfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4,6-tri-tert-butylfenol

 
Stofgegevens
Stofnaam 2,4,6-tri-tert-butylfenol
Engelse naam 2,4,6-tri-tert-butylphenol
CAS-nummer 732-26-3
EG-nummer 211-989-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 246TttC4yFol
SIKB-id 5183
Synoniem dodecylfenol
Molecuulformule C18-H30-O
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2,4,6-tri-tert-butylfenol
(732-26-3)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,4,6-tri-tert-butylfenol
(732-26-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
2,4,6-tri-tert-butylfenol
(732-26-3)
Specifieke naam op OSPAR 2;4;6-tri-tert-butylfenol; dodecylfenol
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2006 (UK)
Review statement over achtergrond document 2009
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4,6-tri-tert-butylfenol
(732-26-3)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,03E-06 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,95E-04 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. 

2:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
2,4,6-tri-tert-butylfenol
(732-26-3)
Specifieke naam CMR 2,4,6-tri-tert-butylfenol
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2,4,6-tri-tert-butylfenol
(732-26-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,4,6-tri-tert-butylfenol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
2,4,6-tri-tert-butylfenol
(732-26-3)
Specifieke naam ECHA 2,4,6-tri-tert-butylphenol
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022