propaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Propaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
propaanzuur
Engelse naam
propionic acid
CAS-nummer
79-09-4
UN-nummer
1848; 3463
EG-nummer
201-176-3
Aquo-code
propozr
SIKB-id
1431
Synoniem
propionzuur
Molecuulformule
C3-H6-O2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van propaanzuur
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
propaanzuur
(79-09-4)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm propaanzuur
(79-09-4)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 31 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 62 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 1.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 10.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
propaanzuur
(79-09-4)
propaanzuur
(79-09-4)
UN-nummer 1848
3463
Benaming en beschrijving 3.1.2 PROPIONZUUR met ten minste 10 massa- procent en minder dan 90 massa- procent zuur
PROPIONZUUR met ten minste 90 massa- procent zuur
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C3
CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 8 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 83

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten