polychloorbifenylen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

polychloorbifenylen

 
Stofgegevens
Stofnaam polychloorbifenylen
Stofafkorting PCBs
Engelse naam polychlorinated biphenyls
CAS-nummer 1336-36-3
UN-nummer 2315
3432
EG-nummer 215-648-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
organohalogenen
polychloorbifenylen (PCBs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
Specifieke naam op ZZS polychloorbifenylen; PCB's
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Emissiegrenswaarde 0,05 ng TEQ/Nm3
KRW prioritaire stoffen
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
Specifieke naam op KRW dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB)
OSPAR
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
Specifieke naam op OSPAR polychloorbifenylen (PCB's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Duitsland en Belgie)
Review statement over achtergrond document 2008
E-PRTR
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
Specifieke stofnaam op EPRTR Polychloorbifenylen (PCB's)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 0,1 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 0,1 kg/jaar

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Voor de KRW betreft dit 12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB) die vallen onder de dioxinen en dioxineachtige verbindingen: 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362- 50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663 72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

1:

Dit betreft 12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB) die vallen onder de dioxinen en dioxineachtige verbindingen: 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362- 50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663 72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

1:

De volgende stof behorende tot de groep van polychloorbifenylen is afgevoerd van de 'List of Substances of Possible Concern' omdat de stof niet voldoet aan de selectiecriteria voor persistentie van de initiele OSPAR selectieprocedure in 2001 (Referentie nr. 2001-1) en krijgt daarom geen prioriteit voor actie door OSPAR: 1,1'-bifenyl, 4,4'-dichloor (CAS nr. 2050-68-2).

2:

De volgende stof behorende tot de groep van polychloorbifenylen is afgevoerd van de 'List of Substances of Possible Concern' omdat de stof niet voldoet aan de selectiecriteria voor persistentie van de initiele OSPAR selectieprocedure in 2001 (Referentie nr. 2001-1) en krijgt daarom geen prioriteit voor actie door OSPAR: 1,1'-bifenyl, 4,4'-dichloor (CAS nr. 2050-68-2).

3:

De volgende stof behorende tot de groep van polychloorbifenylen is afgevoerd van de 'List of Substances of Possible Concern' omdat de stof niet voldoet aan de selectiecriteria voor persistentie van de initiele OSPAR selectieprocedure in 2001 (Referentie nr. 2001-1) en krijgt daarom geen prioriteit voor actie door OSPAR: 1,1'-bifenyl, 4,4'-dichloor (CAS nr. 2050-68-2).

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) 1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) 0,020 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) 0,040 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) 0,5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) 0,020 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) 0,139 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) 1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 0,1 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) 0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) 0,01 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 0,50 µg/l

Toelichtende voetnoot

1:

1. De waarden in deze tabel gelden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Op het omrekenen van de meetwaarden naar een standaardbodem zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 2. Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

12:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

13:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

14:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

16:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof Er is gebruik gemaakt van 3 typen kwaliteitseisen. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ is de betreffende kwaliteitseis cursief weergegeven. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op een bovengrens voor landbouwkundig gebruik, is de betreffende kwaliteitseis vetgedrukt weergegeven. De niet cursief en niet vetgedrukte kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. Voor Sn en V is de kwaliteitseis gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse industrie.

184:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

18:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

19:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

20:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

22:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

21:

uitgedrukt in mg/kg droge stof

8:

Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Deze stoffen maken onderdeel uit van een somparameter. Op de samenstelling van de somparameters zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

Geldt voor de som van PCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.

2:

som 7

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

3:

som 7

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

4:

som 7

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

5:

nvt

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

6:

nvt

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

7:

som 7

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

8:

som 7

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

9:

som 7

Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie toegepast.

Betreft normwaarde voor een niet prioritaire stof op grond van de KRW.

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

10:

nvt

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

11:

nvt

Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageN/). De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.

12:

Deze stoffen maken onderdeel uit van een somparameter. Op de samenstelling van de somparameters zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

13:

De gespecificeerde verbindingen zijn: PCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.

Som van gespecificeerde verbindingen met concentratie > 0,05 μg/l.

Voor individuele PCBs geldt een toegestane maximale concentratie van 0,1 µg/L per stof.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
UN-nummer 3432
2315
Benaming en beschrijving 3.1.2 POLYCHLOORBIFENYLEN, VAST
POLYCHLOORBIFENYLEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 9 9
Classificatiecode 2.2 M2
M2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 9 9
Bijzondere bepalingen 3.3 305 305
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P906 IBC08
P906 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH S4AH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (D/E)
0 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VV15
AP9 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S19
S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Deze stoffen zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien de concentraties ten hoogste 50 mg/kg bedragen.
Deze stoffen zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien de concentraties ten hoogste 50 mg/kg bedragen.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
polychloorbifenylen (PCBs)
(1336-36-3)
UN-nummer 3432
2315
Benaming en beschrijving 3.1.2 POLYCHLOORBIFENYLEN, VAST
POLYCHLOORBIFENYLEN, VLOEIBAAR
GEVI-code 90 90
Stofindeling weg en spoor NR LNR
Stofindeling water NR LNR

Voetnoten

milieugevaarlijke stof, of diverse gevaarlijke stoffen
milieugevaarlijke stof, of diverse gevaarlijke stoffen
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten