octamethyltetrasiloxaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Octamethyltetrasiloxaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
octamethyltetrasiloxaan
Stofafkorting
D4
Engelse naam
octamethylcyclotetrasiloxane
CAS-nummer
556-67-2
EG-nummer
209-136-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
OcC1yccT4slx
SIKB-id
5013
Synoniem
octamethylcyclotetrasiloxaan
OMCTS
octamethyltetra-siloxaan
Molecuulformule
C8-H24-O4-Si4
SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
octamethyltetrasiloxaan (D4)
(556-67-2)
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 6-7-2018
Potentiële ZZS
octamethyltetrasiloxaan - VERWIJDERD VAN LIJST (D4)
(556-67-2)
Datum verwijdering 6-7-2018
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
octamethyltetrasiloxaan (D4)
(556-67-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm octamethyltetrasiloxaan (D4)
(556-67-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,77
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,19 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,044 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,044 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 7,9 mg/kg
Milieu Biota Andere oppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 7,9 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1,3 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,013 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,0044 µg/l

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

53:

Milieukwaliteitsnorm

153:

Milieukwaliteitsnorm

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

2:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
octamethyltetrasiloxaan (D4)
(556-67-2)
Specifieke naam op SZW-lijst octamethylcyclotetrasiloxaan
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten