N-nitrosodimethylamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-Nitrosodimethylamine

 
Stofgegevens
Stofnaam N-nitrosodimethylamine
Stofafkorting NDMA
Engelse naam dimethylnitrosoamine
CAS-nummer 62-75-9
EG-nummer 200-549-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code DC1yNOAe
SIKB-id 3574
Synoniem dimethylnitrosoamine
dimethylnitrosamine
DMNA
Molecuulformule C2-H6-N2-O
SMILES CN(C)N=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
N-nitrosodimethylamine (NDMA)
(62-75-9)
Specifieke naam op ZZS N-nitrosodimethylamine; dimethylnitrosoamine
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N-nitrosodimethylamine (NDMA)
(62-75-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm N-nitrosodimethylamine (NDMA)
(62-75-9)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,0002 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 0,000067 ppm
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 12 ng/l

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

2:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
N-nitrosodimethylamine (NDMA)
(62-75-9)
Specifieke naam CMR dimethylnitrosoamine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
N-nitrosodimethylamine (NDMA)
(62-75-9)
Specifieke naam op SZW-lijst N-nitrosodimethylamine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-18019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.