N-methyl-2-pyrrolidon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-methyl-2-pyrrolidon

 
Stofgegevens
Stofnaam N-methyl-2-pyrrolidon
Stofafkorting NMP
Engelse naam N-methyl-2-pyrrolidone
CAS-nummer 872-50-4
EG-nummer 212-828-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 1C1y2prldnn
SIKB-id 67
Synoniem 1-methyl-2-pyrrolidon
1-methyl-2-pyrrolidone
N-methyl-2-pyrrolidon
Molecuulformule C5-H9-N-O
SMILES CN1CCCC1=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Specifieke naam op ZZS N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Milieu Lucht Lucht MTR 71 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 125 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 125 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 8320 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 8320 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 12,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 12,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 832 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 832 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 40 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 10 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 80 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

161:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

163:

Maximaal aanvaardbare concentratie

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

5:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

6:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Specifieke naam CMR N-methyl-2-pyrrolidoN 1-methyl-2-pyrrolidon
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Specifieke naam op SZW-lijst N-methyl-2-pyrrolidon
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.