N-methyl-2-pyrrolidon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-Methyl-2-Pyrrolidon

Stofgegevens

 
Stofnaam
N-methyl-2-pyrrolidon
Stofafkorting
NMP
Engelse naam
N-methyl-2-pyrrolidone
CAS-nummer
872-50-4
EG-nummer
212-828-1
Aquo-code
1C1y2prldnn
SIKB-id
67
Synoniem
1-methyl-2-pyrrolidon
1-methyl-2-pyrrolidone
N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon
Molecuulformule
C5-H9-N-O
SMILES
CN1CCCC1=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van N-methyl-2-pyrrolidon
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Specifieke naam op ZZS N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 125 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 125 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 8320 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 8320 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 12,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 12,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 832 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 832 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Lucht Lucht MTR 71 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 40 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 80 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

161:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

163:

Maximaal aanvaardbare concentratie

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Specifieke naam CMR N-methyl-2-pyrrolidoN 1-methyl-2-pyrrolidon
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
(872-50-4)
Specifieke naam op SZW-lijst N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten