nitraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nitraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
nitraat
Engelse naam
nitrate
CAS-nummer
14797-55-8
Aquo-code
NO3
SIKB-id
1270
Molecuulformule
N-O3
SMILES
[O-][N+]([O-])=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nitraat
(14797-55-8)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 50 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 50 mg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwaterkwaliteitnorm (opgelost) 50 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 5,6 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 50 mg/l

Toelichtende voetnoot

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

191:

Dit betreft Europees vastgestelde grondwaterkwaliteitsnormen voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen. Zij zijn vastgesteld ter implementatie van de grondwaterkwaliteitsnormen die zijn opgenomen in bijlage I bij de grondwaterrichtlijn.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

als mg NO3/l

2:

als mg NO3/l

3:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

4:

als mg N/l

Ter bescherming van voedselarme gebieden kunnen lagere waarden vereist zijn

5:

Ten aanzien van de concentraties nitraat en nitriet dient tevens te worden voldaan aan de voorwaarde dat [nitraat]/50 +[nitriet]/3 <1, waarbij de rechte haken de concentratie in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3, en voor nitriet in NO2.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 6:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten