2,3,4,5-tetrachlooraniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,4,5-tetrachlooraniline

 
Stofgegevens
Stofnaam 2,3,4,5-tetrachlooraniline
Stofafkorting 2,3,4,5-TeCA
Engelse naam 2,3,4,5-tetrachloroaniline
CAS-nummer 634-83-3
EG-nummer 211-216-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 2345T4ClAn
SIKB-id 2882
Molecuulformule C6-H3-Cl4-N
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep chlooranilines
tetrachlooranilines som

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetrachlooranilines som (TeCA) 2,3,4,5-tetrachlooraniline (2,3,4,5-TeCA)
(634-83-3)

(behoort tot tetrachlooranilines som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,91
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1220 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) 30 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 1,7 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,004 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) 10 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten