butylacrylaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

butylacrylaten

 
Stofgegevens
Stofnaam butylacrylaten
Engelse naam butyl acrylates, inhibited
UN-nummer 2348
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
n-butylacrylaat

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Potentiële ZZS
n-butylacrylaat - VERWIJDERD VAN LIJST
(141-32-2)

(behoort tot butylacrylaten)
Datum verwijdering 12-5-2020
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Stofklassen voor luchtemissies
n-butylacrylaat
(141-32-2)

(behoort tot butylacrylaten)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm n-butylacrylaat
(141-32-2)

(behoort tot butylacrylaten)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 5 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 11 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 2 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 53 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 10 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 44 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 5.900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 11.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 44 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 2.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 4.700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 44 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 2.700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 0,046 mg/m3

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
butylacrylaten
UN-nummer 2348
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTYLACRYLATEN, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 39

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
butylacrylaten
UN-nummer 2348
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTYLACRYLATEN, GESTABILISEERD
GEVI-code 39
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water LF1

Voetnoten

brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Brandbare vloeistof klasse 1
Brandbare vloeistof klasse 1
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten