beryllium kiezelzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

beryllium kiezelzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam beryllium kiezelzuur
Engelse naam beryllium orthosilicate
CAS-nummer 15191-85-2
EG-nummer 239-251-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem silicic acid, beryllium salt
beryllium orthosilicaat
Molecuulformule Be2-O4-Si
SMILES [Be+2].[Be+2].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep ZZS beryllium en berylliumverbindingen
berylliumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
berylliumverbindingen beryllium kiezelzuur
(15191-85-2)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
16-2-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
berylliumverbindingen beryllium kiezelzuur
(15191-85-2)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
berylliumverbindingen beryllium kiezelzuur
(15191-85-2)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat
berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in bijlage VI van de CLP verordening (EG 1272/2008) met name genoemde verbindingen

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm berylliumverbindingen beryllium kiezelzuur
(15191-85-2)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,02 µg/m3 0,02 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,0006 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

als Be

2:

als Be

3:

Sensibilisatie van de huid en de luchtwegen

geldt voor anorganische berylliumverbindingen

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substanti├źle bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
berylliumverbindingen berylliumverbindingen
UN-nummer 1566
1566
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 514 274 514
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 2464 Berylliumnitraat is een stof van klasse 5.1.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 2464 Berylliumnitraat is een stof van klasse 5.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen ADR-vermelding:

beryllium kiezelzuur
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
berylliumverbindingen berylliumverbindingen
UN-nummer 1566
1566
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR
Stofindeling water SNR SNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding:

beryllium kiezelzuur
CMR volgens CLP
berylliumverbindingen beryllium kiezelzuur
(15191-85-2)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam CMR berylliumverbindingen met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat, tenzij elders in deze bijlage vermeld, catalogusnummer 004-002-00-2
berylliumverbindingen met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat, tenzij elders in deze bijlage vermeld, catalogusnummer 004-002-00-2
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
berylliumverbindingen beryllium kiezelzuur
(15191-85-2)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op SZW-lijst berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat)
beryllium orthosilicaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten