mengsel van karayagom, dinatriumsulfaat, water, boraxdecahydraat, quarternaire ammoniumverbindingen, ethyl(gehydrogeneerde talk), geëthoxyleerd alkyl bis(hydroxyethyl) en sulfaten (zouten) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mengsel van karayagom, dinatriumsulfaat, water, boraxdecahydraat, quarternaire ammoniumverbindingen, ethyl(gehydrogeneerde talk), geëthoxyleerd alkyl bis(hydroxyethyl) en sulfaten (zouten)

 
Stofgegevens
Stofnaam mengsel van karayagom, dinatriumsulfaat, water, boraxdecahydraat, quarternaire ammoniumverbindingen, ethyl(gehydrogeneerde talk), geëthoxyleerd alkyl bis(hydroxyethyl) en sulfaten (zouten)
Engelse naam reaction mass of karaya gum and disodium sulfate and water and borax decahydrated and quaternary ammonium compounds, ethyl(hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl), ethoxylated, et sulfates (salts)
EG-nummer 948-775-2
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS boorverbindingen
boraxdecahydraat
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm boraxdecahydraat
(1303-96-4)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 700 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
boraxdecahydraat
(1303-96-4)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
Specifieke naam CMR boraxdecahydraat, dinatriumtetraboraat decahydraat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
boraxdecahydraat
(1303-96-4)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
Specifieke naam op SZW-lijst dinatriumtetraboraat decahydraat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
mengsel van karayagom, dinatriumsulfaat, water, boraxdecahydraat, quarternaire ammoniumverbindingen, ethyl(gehydrogeneerde talk), geëthoxyleerd alkyl bis(hydroxyethyl) en sulfaten (zouten)
(behoort tot boraxdecahydraat)
Specifieke naam ECHA Reaction mass of Karaya gum and disodium sulfate and water and BORAX DECAHYDRATED and Quaternary ammonium compounds, ethyl(hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl), ethoxylated, Et sulfates (salts)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/273862
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.