ethaan-1,2-diol - damp | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethaan-1,2-Diol - Damp

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethaan-1,2-diol - damp
Engelse naam
ethane-1,2-diol - vaporized
CAS-nummer
107-21-1
EG-nummer
203-473-3
Aquo-code
glycl
SIKB-id
732
Synoniem
ethyleenglycol - damp
1,2-ethaandiol
glycol
monoethyleenglycol
ethyleen glycol
Molecuulformule
C2-H6-O2
SMILES
C(O)CO
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ethaan-1,2-diol - damp
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
ethaan-1,2-diol - damp
(107-21-1)
Datum verwijdering 30-10-2020
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
ethaan-1,2-diol - damp
(107-21-1)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethaan-1,2-diol - damp
(107-21-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 52 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 104 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten